HR EN

Centar za održivi razvoj zapošljava gerontodomaćice

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15, od 26. srpnja 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi – aktivna u zajednici II“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0097 od 2. kolovoza 2022.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Centar za održivi razvoj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 1. Radno mjesto: Gerontodomaćica – radnica za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama
 2. Broj traženih radnica: 20
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 6 mjeseci
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. listopada 2022.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: područje grada Imotskog i općina Proložac, Podbablje i Zagvozd
 8. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
  • pomoć u socijalnoj integraciji
  • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.)
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • drugi poslovi vezani uz skrb starijih i nemoćnih osoba u dogovoru s korisnikom i koordinatorom projekta
 9. Predviđena plaća: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu
 10. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • ženski spol
  • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a (provjeru će izvršiti HZZ, Područna služba Split)
  • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 11. Prednost u zapošljavanju imaju:
  • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
  • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče odgovarajućim dokumentom.

Ukoliko se kandidatkinja poziva na neko pravo ili prednost pri zapošljavanju, dužna je to pravo i dokazati prilaganjem odgovarajuće dokumentacije. U protivnom se prednost neće uvažiti.

Kandidatkinje su dužne u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj teže zapošljivoj / ranjivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (ukoliko je primjenjivo).

U slučaju da kandidatkinje ispunjavaju jednake uvjete, prednost pri zapošljavanju ostvaruje kandidatkinja s ranije poslanom prijavom, što će se utvrditi provjerom datuma i vremena slanja zabilježenog na omotnici od strane Hrvatske pošte ili drugog davatelja poštanske usluge.

 1. Dokumentacija i način prijave:
 • Prijavni obrazac (Obrazac br.1), koji je sastavni dio ovog Natječaja (popunjen svim traženim podatcima)
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja)
 • ispunjena i potpisana Izjava o najviše završenoj školi / postignutom obrazovanju (Obrazac br. 2), koja je sastavni dio ovog Natječaja
 • ispunjena i potpisana Izjava podnositeljice o suglasnosti s korištenjem i obradom osobnih podataka te fotografiranjem i snimanjem u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3), koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Natječajem potrebno je dostaviti sljedeće (ako je primjenjivo):

 • Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • Ostale žene u nepovoljnom položaju: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Navedeni obrasci (1. 2, 3) dostupni su na mrežnoj stranici Centra za održivi razvoj: https://cdr.hr/, a mogu se preuzeti i u uredu COR-a, Bruna Bušića 25, 1. kat, Imotski radnim danom 9 – 12 sati.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Kandidatkinje koje se prijavljuju na Natječaj dužne su poslati svoju prijavu najkasnije do 18. rujna 2022. godine. Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: Za Natječaj u sklopu projekta “Zaželi – aktivna u zajednici II” na adresu:

Centar za održivi razvoj

Blajburška 29

21260 Imotski

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatkinjom.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju traženu u Natječaju i poslana je do 18. 09. 2022. godine što je vidljivo na preporučenoj pošiljci.

Centar za održivi razvoj zadržava pravo usmenog i /ili pismenog testiranja o čemu će kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete, koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune, biti pravovremeno obaviještene. U tom slučaju, ako pozvana kandidatkinja ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 10 dana od donošenje odluke o zapošljavanju.

Centar za održivi razvoj zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti na slijedeće kontakte: telefon 021 410 274; mobitel: 098 540 538, putem e-pošte: info@cdr.hr ili osobnim dolaskom u ured COR-a u Imotskom, Bruna Bušića 25, 1. kat.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx) i mrežnoj stranici Centra za održivi razvoj.

Obrazac br. 1 – Prijavni obrazac

Obrazac br. 2 – Izjava o završenoj školi

Obrazac br. 3 – Izjava o suglasnosti

Informativni letak – Zaželi – aktivna u zajednici II

Plakat – Zaželi – aktivna u zajednici II

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene