HR EN

Javni poziv za korisnike projekta “Zaželi – pomoć za bolji život”

Zaprimanje prijava počinje 16. svibnja 2024. godine.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14, od 03. siječnja 2024.godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi – pomoć za bolji život“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0277 od 10. veljače 2024.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Centar za održivi razvoj objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim punoljetnim osobama s invaliditetom uz podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta „Zaželi – pomoć za bolji život“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0277

Centar za održivi razvoj objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi – pomoć za bolji život“ (dalje u tekstu: Javni poziv), koji se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi – pomoć za bolji život“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0277 (dalje u tekstu: Ugovor), u skladu s postupkom odabira sudionika (ciljnih skupina) kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.  

Ciljne skupine koje mogu mogu biti uključene u projekt:

 1. Osobe starije od 65 godina
 2. Odrasle osobe s invaliditetom (s navršenih 18 godina) koje imaju utvrđen treći (3.) ili četvrti (4.) stupanj težine invaliditeta

uz uvjet da zadovolje niže navedene uvjete i dostave svu traženu dokaznu dokumentaciju te su s područja grada Imotskog te općina Zagvozd, Podbablje i Proložac.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu Javnog poziva, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Poziv je otvoren do 31. prosinca 2026. godine.

Pripadnicima ciljnih skupina uključenim u projekt pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu. U sklopu ovog projekta biti će uključena najmanje 72 korisnika kroz razdoblje od 30 mjeseci, a najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Okvirni početak pružanja usluge: 1. lipnja 2024. godine.

Usluga potpore i podrške za ciljne skupine uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene* (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

*Aktivnosti potpore i podrške ne odnose se na bilo koji oblik provedbe njege koja bi zahtijevala posebna znanja i vještine, a aktivnosti „zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba“ koje se pružaju ovim Javnim pozivom definiraju se kao one aktivnosti koje su životno nužne i prijeko potrebne.

Istovjetna usluga potpore i podrške Javnog poziva ne smije biti osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora za osobu koja je pripadnik ciljne skupine i ostvaruje pravo na korištenje potpore i podrške putem ovog Javnog poziva.

Za uključivanje u projekt zainteresirani moraju ispunjavati sve uvjete predviđene za pripadnike ciljnih skupina ovog Javnog poziva, i to tijekom cijele provedbe projekta, odnosno pružanja usluge:

Osobe starije od 65 godina

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (drugi član kućanstva ne mora biti pripadnik ciljne skupine) ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • čiji mjesečni prihodi*

– za samačka kućanstva** ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

– koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

*Visina prihoda dokazivat će se tijekom cijelog vremena pružanja usluge.

**Kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života (članak 15., Zakon o socijalnoj skrbi, NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23). Broj članova kućanstva dokazivat će se tijekom cijelog vremena pružanja usluge.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati su uz prijavu dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku osobne iskaznice (obostrano), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, OIB i dob sudionika
 2. Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda koje sadržavaju najmanje podatke o prihodima u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN. br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) odnosno novčanim sredstvima ostvarenim po osnovi rada, mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza
 3. Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva s potvrdom nadležnog tijela
 4. U slučaju da ne živi u samačkom kućanstvu potvrdu Porezne uprave o visini prihoda drugih članova kućanstva
 5. Izjavu da ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 6. Suglasnost da Centar za održivi razvoj kod Hrvatskog zavoda za socijalni rad pribavi potvrdu/izjavu iz točke 5.

Odrasle osobe s invaliditetom (s navršenih 18 godina):

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu (drugi član kućanstva ne mora biti pripadnik ciljne skupine) ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati su uz prijavu dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Presliku osobne iskaznice (obostrano), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, OIB i dob sudionika
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva s potvrdom nadležnog tijela
 4. Izjavu da ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (sastavni dio prijavnog obrasca – točka 6.)
 5. Suglasnost da Centar za održivi razvoj kod Hrvatskog zavoda za socijalni rad pribavi potvrdu/izjavu iz točke 4.
 6. Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda koje sadržavaju najmanje podatke o prihodima u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN. br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) odnosno novčanim sredstvima ostvarenim po osnovi rada, mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza za druge članove kućanstva (ako je primjenjivo).

Zaprimanje prijava počinje 16. svibnja 2024. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na adresi Centra za održivi razvoj, Bruna Bušića 25, 21260 Imotski (1. kat), radnim danom od 10 – 14 sati.

Obrazac prijave na Javni poziv moguće je preuzeti na  mrežnoj stranici Centra ili ga popuniti prilikom prijave u prostoru na adresi Centra, Bruna Bušića 25, Imotski (1. kat).

Kandidati za uključivanje u projekt koji su dostavili cjelokupnu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete predviđene ovim Javnim pozivom i Uputama za Prijavitelje te ostalim relevantnim dokumentima, a za njih je ishođena Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ispunjavanju propisanih uvjeta biti će uključeni u projekt redoslijedom zaprimanja prijava. U slučaju slanja poštom, relevantan će biti datum zabilježen na omotnici od strane Hrvatske pošte ili drugog davatelja poštanske usluge.

U slučaju nepotpune dokumentacije, istu će biti moguće dopuniti, s tim da se vrijeme zaprimanja prijave računa s datumom dopune dokumentacije.

U slučaju većeg broja prijava od raspoloživih kapaciteta, kandidati će biti na rezervnoj listi.

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na službenim mrežnim i društvenim stranicama Centra za održivi razvoj https://cdr.hr/https://www.facebook.com/COR.Imotski/?locale=hr_HR

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz Javni poziv kontaktirajte nas na brojeve mobitela 098 314 951 i 098 540 538, te na e-mail: cor.dalmacija@gmail.com   

Prilozi:

Obrazac prijave

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Naputak za provjeru pripadnosti ciljnoj skupini

Imotski, 09. svibnja 2024.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene