HR EN

Natječaj za posao u Imotskom- administrativni referent/ica sudski zapisničar/ka

ADMINISTRATIVNI REFERENT / ICA SUDSKI ZAPISNIČAR / KA
Mjesto rada: IMOTSKI
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ
Rok za prijavu: 13.2.2020.
  

ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA SUDSKI ZAPISNIČAR/KA

Radno mjesto

 IMOTSKI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 2


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 5.2.2020.


 13.2.2020.


Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 1 godinuJAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– administrativni referent sudski zapisničar  –dva (2) izvršitelj/ica

Mjesto rada:
Općinski sud u Makarskoj Stalna služba u Imotskom

Stručni uvjeti
Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke ili druge odgovarajuće struke te položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Za administrativnog referenta – sudskog zapisničara uvjete ispunjavaju i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku, pod uvjetom da su završili gimnaziju, grafičku ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojim se obrazuju kadrovi za propisane struke.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu
polaganja sukladno zakonskim propisima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Službenik se prima u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48.
Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49.
Zakona o državnim službenicima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o
tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema
članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (,,Narodne Novine” broj: l2l/l7), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata (,,Narodne Novine” broj: 33/92, 57/92, 17/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 13/03, i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne Novine” broj:157/13 i 152/14) i članku 22.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (,,Narodne Novine” broj: 155/02, 47/10,
80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu
na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne
manjine.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime,
adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje
se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
– presliku svjedodžbe
– presliku uvjerenja o položenom Državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja
položila,
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje jedne godine
(ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom
iskustvu na odgovarajućim poslovima) iz čega je razvidno da je podnositelj prijave:
a) radio na odgovarajućim poslovima te da je
b) na istim poslovima radio najmanje jednu godinu,
– elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu
i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu
natječaja.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja iz područja bitnog za obavljanje poslova radnog
mjesta – pisani dio testiranja, i razgovora Komisije s kandidatima – intervju.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način na koji će se vršiti testiranje
kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje
kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskoga suda u Makarskoj
http://sudovi.pravosudje.hr/osma/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog
suda u Makarskoj http://sudovi.pravosudje.hr/osma/ istovremeno s objavom ovog javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog
za testiranje, na istim web stranicama.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u
državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni
postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i
izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja uz upozorenje da
se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijamu
u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave
www.uprava.gov.hr  i na web-stranici Općinskog suda u Makarskoj.
Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete,
odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj obustavit će postupak po ovom natječaju.
Ovaj natječaj će biti objavljen u Narodnim Novinama, na web- stranicama Ministarstva
uprave i Općinskog suda u Makarskoj, te će o njemu biti obaviještena nadležna
služba za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Makarskoj, kralja Petra Krešimira IV broj 2, 21300 Makarska (poštom ili predajom u Prijamnu pisarnicu Suda ili Stalnoj službi u Imotskom ) s naznakom: “Prijava na javni natječaj” i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.


Poslodavac

 OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ


  • pismena zamolba: Kralja P.Krešimira IV br.2, 21300 Makarska

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene