HR EN

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi – aktivna u zajednici”

U svrhu provođenja Programa ˝ZAŽELI – Program zapošljavanja žena˝, broj poziva UP.02.1.1.05, projekta kodnog broja UP.02.1.1.05.0229 naziva „Zaželi – aktivna u zajednici“, koji se u okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa ˝Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.˝, Centar za održivi razvoj raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Radno mjesto: Radnica za pružanje usluga potpore (pomoć u kući) – starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom na projektu „Zaželi – aktivna u zajednici“

Broj traženih radnica: 10 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno do 24 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Radno iskustvo: nije uvjet

Mjesto rada: područje grada Imotskog i općina Proložac i Zagvozd

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Predviđena plaća: minimalna plaća u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Prednost u zapošljavanju imaju:

 • žene starije od 50 godina
 • žene s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
 • azilantice
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • pripadnice romske nacionalne manjine
 • beskućnice
 • majka s 3 i više malodobne djece
 • majka djeteta s teškoćama u razvoju
 • majka djeteta oboljelog od malignih bolesti
 • samohrana majka
 • žene koje imaju prednost pod jednakim uvjetima s ostalim nezaposlenima prema članku 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
 • pripadnice nacionalne manjine
 • migrantice
 • ostale žene u nepovoljnom položaju o čemu svjedoče s odgovarajućim dokumentom
 • vozačka dozvola B kategorije

U slučaju da kandidatkinje ispunjavaju jednake uvjete, prednost pri zapošljavanju ostvaruje kandidatkinja s ranije poslanom prijavom, što će se utvrditi provjerom datuma i vremena slanja na žigu pošte.

Način prijave i dokumentacija:

Prijavnom obrascu (Obrazac br.1) na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona i/ili mobitela)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.))
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Natječaja)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (Obrazac br. 2)
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima Natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3)
 • uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja)

NAPOMENE:

Navedeni obrasci dostupni su na mrežnoj stranici: https://cdr.hr/.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na Natječaj dužne su poslati svoju prijavu najkasnije do 23. studenog 2019. godine Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za Natječaj u sklopu projekta “Zaželi – aktivna u zajednici” na adresu:

Centar za održivi razvoj

Blajburška 29

21260 Imotski

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati! Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatkinjom.

Odabrane kandidatkinje tijekom rada obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici COR-a https://cdr.hr/.

Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 15 dana od zatvaranja Natječaja.

Centar za održivi razvoj zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 021 410 274 ili  putem e-pošte: info@cdr.hr.

Datum objave natječaja: 12. studenog 2019.

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Zaželi

Obrazac br 1 – Prijavni obrazac

Obrazac br 2 – Izjava o pristanku na osposobljavanje

Obrazac br 3 – Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

 

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene