HR EN

Novi način objave u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave) objavilo je informaciju o novom načinu objavljivanja u postupcima javne nabave velike vrijednosti.

Obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati će se u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u TED-u (Tenders Electronic Daily – Dodatak Službenom listu EU), a najkasnije u roku od 48 sati od slanja na objavu ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Početak primjene novih odredbi je od 1. listopada 2016. godine.

Obavijest Ministarstva gospodarstva:

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da će se od 1. listopada 2016. godine obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u „Tenders Electronic Daily-u“ (TED) – Dodatku Službenom listu Europske unije, a najkasnije u roku od 48 sati od slanja na objavu ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Navedeno postupanje sukladno je članku 52. stavku 1. Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi  te članku 72. stavku 1. Direktive 2014/25/EU i predstavlja daljnje usklađivanje sustava EOJN RH te TED-a vezano uz objavu obavijesti javne nabave iznad EU pragova. Drugim riječima, od 1. listopada 2016. godine objave javne nabave iz članka 55. stavka 1., odnosno članka 122. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u postupcima velike vrijednosti objavljivat će se u EOJN RH odmah nakon što budu objavljene u TED-u, a najkasnije u roku od 48 sati od trenutka kad ih je naručitelj poslao na objavu. Zbog prilagodbe ovakvom novom načinu objave na razini EU, to će značiti da naručitelji mogu objave očekivati 1 dan kasnije u odnosu na dosadašnju praksu.  Zaključno podsjećamo da se sukladno zakonskim odredbama rok za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje računa od dana slanja poziva na nadmetanje (neovisno o danu objave obavijesti) dok se rokovi za žalbu na dokumentaciju za nadmetanje računaju od dana objave obavijesti. Dakle, nema promjena po pitanju računanja rokova.
 

Izvor: biltenjavnenabave.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene