HR EN

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 20. studenog 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava, u tekstu: FNE) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u tekstu: OPG).

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

*Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike može se pronaći na: https://www.hkie.hr/imenici-i-upisnici/imenik-ovlastenih-inzenjera

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV FONDA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU FIZIČKIM OSOBAMA GRAĐANIMA – REGISTRIRANIM IZNAJMLJIVAČIMA I OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave mogu dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Iznajmljivači i OPG-ovi na Poziv mogu svaki dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

KOJI SU OPRAVDANI TROŠKOVI?

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i

2. stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva, ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

1. sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
– Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
– Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
2. imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),
3. ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
4. nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
5. nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
6. ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
7. nisu poduzetnici u teškoćama,
8. udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,
9. sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovog Javnog poziva i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama cit. Zakona.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZAHTJEVA

1. Prijavni obrazac (preuzima se na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr) ispunjen, ispisan i potpisan od iznajmljivača ili nositelja OPG-a te ovjeren pečatom OPG-a u tiskanom zapisu, u izvorniku te preporuča se (nije obavezno) i u .xls zapisu (na CD/DVD-u ili USB-u),
2. Izjavu iznajmljivača ili nositelja OPG-a (nalazi se uz Prijavni obrazac), u tiskanom zapisu, u izvorniku, kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje:
– da građevina na koju se ugrađuje FNE nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na izdano Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u, odnosno da pomoćna građevina na koju se ugrađuju dijelovi ili cjelokupna oprema FNE nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
– da ista nije (ili je) pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije (ili je) u kulturno-povijesno cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, upisano u isti Registar i
– da ista nije (ili je) ostvarila sufinanciranje za ugradnju predmetnog sustava po programu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugog tijela državne uprave.
3. Ako iznajmljivač/nositelj OPG-a nije isključivi vlasnik nekretnine na koju se postavlja jedna (1) nova FNE, koja je predmet Zahtjeva po Pozivu, dostavlja:
• Izjavu iznajmljivača/nositelja OPG-a o ishođenoj suglasnosti suvlasnika, (nalazi se uz Prijavni obrazac) ovjerenu kod javnog bilježnika, i
• Suglasnost svih ostalih suvlasnika predmetne nekretnine u svrhu postavljanja FNE na nekretnini koja je u njihovom suvlasništvu (nalazi se uz Izjavu iznajmljivača/nositelja OPG-a, uz Prijavni obrazac), u izvorniku.
4. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, ovisno o vrsti priključka, izdanu od HEP-ODS-a za FNE, sukladno Glavnom projektu iz točke V.5. (Nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu), u izvorniku ili preslici.
5. Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine (NN 64/14), s troškovnikom opreme, radova i usluga (uključujući i trošak usluge stručnog nadzora), s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od 15 %, sukladno točki IV. Poziva.), ovjeren pečatom i potpisom ili elektronski potpisan od ovlaštenog inženjera, jedan (1) primjerak, u tiskanom zapisu, u izvorniku ili

Glavni projekt, uz ostalo, mora sadržavati:
1) tekstualni dio koji sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne i druge zahtjeve i uvjete,
2) grafičke prikaze kojima se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru,
3) troškovnik opreme i usluga s:
– jediničnim cijenama,
– rekapitulacijom troškovnika i
– istaknutim PDV-om,

6. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su isti potrebni (npr. Prethodno odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode, i sl.), u izvorniku ili preslici, ili Izjavu Projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta – ovlaštenog inženjera elektrotehnike (Nalazi se uz Prijavni obrazac.), potpisanu i ovjerenu, u izvorniku: ”Izjavljujem da odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja nisu potrebni za provođenje projekta oznake: _______________________________________________.”

7. Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva na Poziv, u izvorniku,
8. Ako se FNE ili dijelovi iste postavljaju na objekt koji nije obuhvaćen Rješenjem o obavljanju ugostiteljskih usluga, iznajmljivač/nositelj OPG-a treba Fondu dostaviti:

• Zemljišno-knjižni izvadak iz kojeg je razvidno da je podnositelj Zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnine na koju se postavlja FNE,
• Zadnji važeći dokaz zakonitosti i uporabljivosti građevine na kojoj se planira ugraditi FNE , sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19). Ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti, ili iznajmljivač/nositelj OPG-a treba dostaviti drugi dokument kojim se potvrđuje da je isti pravomoćan.), ili Izjavu projektanta glavnog projekta da za isti nije potrebno ishoditi dokaz zakonitosti,

9. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica, u izvorniku ili preslici, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima zakonitosti i vlasništva/suvlasništva objekata navedenih u točki V.8.
10. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u, u izvorniku ili preslici,
11. Fotodokumentacija postojećeg stanja (prije ugradnje sustava: mjesta na koje se isti ugrađuje), u Glavnom projektu ili na CD/DVD/USB-u,
12. Izjavu o primljenim potporama, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva na Poziv, potpisanu od iznajmljivača ili potpisanu i ovjerenu od nositelja OPG-a (Nalazi se uz Prijavni obrazac), u izvorniku,
13. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30 dana od datuma podnošenja Zahtjeva, u izvorniku, iz koje/kojeg je razvidno da iznajmljivač/nositelj OPG-a ima prebivalište na području Republike Hrvatske.
14. Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

Fond zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije, po potrebi.

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“,
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
• preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
• osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).
Iznajmljivač/nositelj OPG-a može, u roku za dostavu Zahtjeva:
1. dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se, nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ”Dopuna dokumentacije”, (koji se nalazi uz Prijavni obrazac), ako je Poziv otvoren
2. odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ”Izjavom o odustajanju”, (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
3. dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda.
Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.
Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

http://www.fzoeu.hr/

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene