HR EN

PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI«

min poljoprivrede rh

min poljoprivrede rh

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE objavilo je PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« UNUTAR MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

min poljoprivrede rh

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« UNUTAR MJERE M06 »RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Sažetak Pravilnika za podmjeru 6.4. koja se u najvećoj mjeri odnosi na ruralni turizam možete pogledati u nastavku, a Pravilnik u cijelosti možete pogledati ovdje.

Vrsta potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama
Najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:

1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)

2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)

3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i

4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

      1. građenje građevina

      2. nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver

     3. registracija i održavanje žigova

     4. opći troškovi i

     5. ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

(2) Opći troškovi iz stavka 1. točke 4. ovoga članka nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) i uključuju:

     – troškove pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

     – troškove pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

    – troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata te troškove nadzora i vođenja projekta u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

(3) Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani za ulaganje koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(4) Opći troškovi prihvatljivi su samo uz ulaganje za koje je podnesen Zahtjev za potporu za Podmjeru 6.4.

(5) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

     1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

     2. drugi porezi, prirezi, naknade,doprinosi i druga davanja

     3. kamate

     4. rabljeni strojevi i oprema

     5. kupnja vozila

     6. održavanje građevine i oprema za održavanje građevine

    7. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja, troškovi održavanja i amortizacije, troškovi zakupa kao što je marža zakupodavca

    8. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

     9. troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

     10. opći troškovi vezani uz ulaganje koje je bilo predmet Zahtjeva za potporu ako ulaganje nije odobreno

     11. nepredviđeni radovi u građenju i ostali nepredviđeni troškovi i

     12. troškovi plaćanja u gotovini.

(6) Prihvatljivi troškovi ulaganja iz članka 7. ovoga Pravilnika biti će određeni Listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Poslovni plan

(1) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima u Zahtjevu za potporu – dio »Poslovni plan« i predloškom u Excel formatu pod nazivom »Poslovni plan« koji je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i učitati u Zahtjev za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu kod kojih »Poslovni plan« nije u cijelosti ispunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima.

(3) U poslovnom planu korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

(4) Ako će za izračun ekonomske održivosti projekta biti potrebni dodatni podaci Agencija za plaćanja će zahtjevom pozvati korisnika na obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti.

(5) Korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja odgovor na Zahtjev za obrazloženje/ispravak poslovnog plana u roku od pet radnih od slanja elektroničke pošte od strane Agencije za plaćanja.

(6) Zahtjevi za potporu za koje korisnik na zaprimljeni Zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja, bit će odbijeni.

(7) Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

     a) razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta

     b) neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od nule uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 %

     c) interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5 %

     d) likvidnost projekta – kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

(8) Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate EPFRR sredstava i to u periodu od pet godina nakon konačne isplate EPFRR potpore.

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene