HR EN

Predstavljanje knjige Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća

knjiga

knjiga

U skladu s elaboriranim polazištima o odnosu mladih prema politici opći cilj ovoga istraživanja je ustanoviti distribuciju, strukturiranost i promjene političkih vrijednosti, stavova i participacije mladih u Hrvatskoj. Urednice: Vlasta Ilišin io Vedrana Spajić Vrkaš.

knjiga

Polazi se od dvije osnovne hipoteze:

1) politička kultura mladih i promjene koje su se u pogledu ispitivanih dimenzija dogodile tijekom promatranog razdoblja uvjetovane su zbivanjima na društvenom i političkom planu u Hrvatskoj i širem okruženju.

2) političke vrijednosti, stavovi i participacija mladih variraju s obzirom na njihova socijalna obilježja.

Uvid u dinamiku navedenih dimenzija političke kulture mladih zasniva se na njihovu longitudinalnom praćenju što omogućuje otkrivanje promjena koje su se u tom pogledu događale tijekom tranzicijskog i konsolidacijskog razdoblja u Hrvatskoj. U tu se svrhu uspoređuju podaci ovoga istraživanja te u nekim slučajevima istraživanja mladih iz 2012. godine.3 s podacima iz istraživanja provedenih 1999. i 2004. godine.

Pretpostavljeni utjecaji socijalnih obilježja mladih na njihove političke vrijednosti, stavove i participaciju analiziraju se korištenjem osam socijalnih obilježja, a to su: spol, dob, rezidencijalni status, regionalna pripadnost, stupanj obrazovanja ispitanika i oca, religijska samoidentifikacija te stranačka preferencija mladih.

Interpretiraju se one razlike i povezanosti (dobivene primjenom hi-kvadrat i t-testa te analizom varijance) koje su značajne na razini.

Knjižnice grada Zagreba

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene