HR EN

Svi bi odjednom gradili mini hidroelektrane na zaštićenim rijekama

Na pritoci rijeke Zrmanje privatni investitor planira graditi mini hidroelektranu za koju ekolozi tvrde da bi ‘imala velik negativan utjecaj na ekologiju i prirodne karakteristike zbog kojih je područje i stavljeno pod domaću i međunarodnu zaštitu’.

Novi ekoalarm što su ga ovih dana odaslale tri domaće eko udruge i jedna međunarodna (WWF Adria) zove se Krupa. Riječ je o najvećoj pritoci rijeke Zrmanje, štoviše dijelu Parka prirode Velebit i biseru europske ekološke mreže Natura 2000. Na toj rječici privatni investitor planira graditi mini hidroelektranu za koju ekolozi tvrde da bi ‘imala velik negativan utjecaj na ekologiju i prirodne karakteristike zbog kojih je područje i stavljeno pod domaću i međunarodnu zaštitu’. Iskorištavanju rijeka u hidroenergetske svrhe usprotivilo se i stručno vodstvo Parka, što su jasno rekli i investitoru kad je predstavljao projekt upravi Parka

O Krupi, ali i trendu nekontroliranog građenja hidroelektrana na nekima od najljepših hrvatskih rijeka, razgovarali smo s Irmom Popović Dujmović, koordinatoricom projekata u WWF Adria.

Što je sporno u projektu gradnje mini hidroelektrane na Krupi? Koliko se moglo čuti od onih koji zagovaraju tu gradnju, riječ je o neznatnim zahvatima s kojima priroda neće biti ugrožena. Kako je informacija o gradnji došla do vas i u kojoj je fazi procedura?

Projektom mHE Krupa planira se izgradnja preljeva (ustvari brane) u visini 1,5 m i dužini 45 m, tlačni cjevovod kroz brdo u dužini od 170 m i promjera 2,5 m te regulacija korita kamenom uzvodno i nizvodno od brane. To znači da će 300 m dužine rijeke ostati sa smanjenim protokom vode. Rijeka Krupa je duga samo 7 km i pritoka je Zrmanje, a u Natura 2000 uvrštena je kao područje zbog sedrenih slapova, špilja te ribe peš i riječnog raka. Prema opisu zahvata, privatni investitor planira izgraditi hidroelektranu snage 1,6 MW spojila na trafostanicu (nepoznate duljine).

Smatramo da ovaj projekt, a i njemu slični, u zaštićenim područjima nisu dobrodošli jer uništavaju temeljne vrijednosti zbog kojih je Park prirode Velebit i proglašen. S druge strane, iako se nastoji umanjiti veličina ovog zahvata, on svakako ima značajne razmjere s obzirom na to gdje se gradi i kolika je dužina i veličina ove rijeke te smatramo da svakako za ovaj zahvat treba provesti Procjenu utjecaja na okoliš, s Ocjenom o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Mi nismo bili u kontaktu s privatnim investitorom, tvrtka iz Zagreba, Hidroenergetska postrojenja d.o.o, ali znamo da su svoj projekt predstavili u Agenciji za okoliš i prirodu, kao i u Upravi Parka prirode Velebit. Znamo i da se Uprava očitovala negativno. Detaljnije smo se upoznali s projektom preko mrežnih stranica Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Na njima je javnost pozvana da se očituje oko potrebe da se za ovaj projekt radi PUO i OPZEM (Procjena utjecaja zahvata na okoliš i Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu). Na temelju tih javnosti dostupnih podataka mi smo se očitovali upozoravajući na nedostatke i greške u predstavljenom Elaboratu zaštite okoliša. Iznenađeni smo lošom kvalitetom Elaborata zaštite okoliša, koji zbog niza propusta i nedostatka ključnih podataka za utvrđivanje utjecaja na prirodu i okoliš rijeke Krupe te na Park prirode Velebit, nije ni trebao izaći u javnost. Pozvali smo nadređene da izdaju rješenje kojim će investitor morati ići dalje u zakonsku procedure, a koju ćemo mi dalje naravno pratiti.

Tvrdite da je Krupa samo jedna od ugroženih rijeka i da kad je gradnja malih hidroelektrana posrijedi, već postoji niz primjera loše prakse?

Krupa nije jedini slučaj s kojim smo upoznati. Ima ih mnoštvo. Najnoviji su na Mrežnici, Korani, Kupi, Krčiću, Bednji… Neki od projekata su realizirani, kao mHE Ilovac na Kupi (Ozalj) koja je već u funkciji, te mHE Dabrova dolina 1 na Mrežnici koja je izgrađena i treba početi s radom. Činjenica je da se radi o projektima na našim najljepšim i najočuvanijim rijekama. HE se planiraju na prirodnim sedrenim slapovima kao što je ova na Mrežnici, i planirane na Korani, Krčiću i Krupi, što direktno dovodi do devastacije temeljnih fenomena tih rijeka, prirodne ravnoteže i krajobrazne degradacije. Sve to zaključujemo iz primjera na Kupi i Mrežnici. Na Kupi su potopljena čak tri slapišta i tamo rijeka više nije ono što je bila, a na Mrežnici je kopano po najvećem slapu Šušnjaru i pitamo se kako će kroz godine slap reagirati na konstantan manjak vode koji prelazi preko slapa (sedra je stijena koja stalno raste i bez vode se lomi i polako nestaje).

Zabrinjavajuće je što od takvih projekata profitiraju samo investitori. Kako imaju povlaštene cijene jer su mHE obnovljivi izvor energije, njima se investicija vrati za 7-9 godina, a lokalno stanovništvo ima jako malo koristi od toga. Njemu se ostavlja šteta, jer je rijeka promijenjena, izgubila je neke svoje funkcije i izgled, a stanovnici često više ne mogu koristiti te rijeke kao prije. Primjer je HE Ilovac na Kupi, koja je potopila čak 3 slapa i dio okolnog zemljišta, a Grad Ozalj od naknade za korištenje zemljišta dobiva smiješan iznos od 50.000 do 60.000 kuna godišnje. Za usporedbu, grad Pleternica je na rijeci Orljavi izgradio četiri puta manju HE, a godišnje uprihodi preko 700.000 kuna.

Investitori ne grade sami od sebe. Za gradnju moraju priložiti dokumentaciju, nju moraju pregledati i odobriti stručne službe. Naposljetku, problem stvara država koja bi, među ostalim,  trebala brinuti o zaštiti nacionalnog vodnoga blaga.

Prije svega, država nije jasno odredila gdje se smije planirati i graditi HE. Nadalje, nisu usklađene sektorske strategije. To znači da se na jednom prostoru planira više oprečnih stvari. Npr. Strategija prostornog uređenja prioritetnim smatra proglašenje Zrmanje s Krupom ihtiološkim rezervatom, a Prostorni plan Zadarske županije planira dvije HE na Zrmanji te daje mogućnost gradnje malih HE do 500 kW. A ihtiološki rezervat i hidroelektrane kao zahvat u okolišu ne idu zajedno. Nadam se da ovakav primjer ne treba detaljnije objašnjavati.

Izvor: tportal.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene