HR EN

Zapošljavamo pružatelje/ice usluga potpore i podrške u Zagvozdu

Centar za održivi razvoj raspisao je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 3 pružatelja/ice usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u okviru projekta „Zaželi – pomoć za bolji život“ za mjesto rada na području Zagvozda:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14, od 03. siječnja 2024.godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi – pomoć za bolji život“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0277 od 10. veljače 2024.godine, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Centar za održivi razvoj objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto pružatelja/ica usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom

 1. Radno mjesto: pružatelj/ica usluga potpore i podrške starijim i osobama s invaliditetom
 2. Broj traženih radnika/ca: 3
 3. Vrsta zaposlenja: na određeno do 30 mjeseci
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Očekivani početak rada: 1. kolovoza 2024.
 6. Radno iskustvo: nije uvjet
 7. Mjesto rada: općina Zagvozd
 8. Opis poslova: Pružanje usluga potpore i podrške za ciljne skupine koje uključuje: organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.), i/ili obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), i/ili održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Od kandidata/kinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima te vozačka dozvola B kategorije zbog rada na terenu.

9. Predviđena plaća: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu

10. Naknada za prijevoz: ne

11. Smještaj: ne

12. Kanidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

13. Prednost u zapošljavanju imaju:

 • Pripadnici/e ranjivih skupina o čemu svjedoče odgovarajućim službenim dokumentom nadležne institucije.

Ako se kandidat/kinja poziva na neku prednost pri zapošljavanju, dužan/na je tu prednost i dokazati prilaganjem odgovarajuće službene dokumentacije nadležne institucije. U protivnom se prednost neće uvažiti.

Kandidati/kinje su dužni/e u Obrascu 1 (Prijavnom obrascu) naznačiti kojoj ranjivoj skupini pripadaju, te priložiti određenu potvrdu/dokaz (ukoliko je primjenjivo).

14. Dokumentacija i način prijave:

 1. Prijavni obrazac (Obrazac br. 1), koji je sastavni dio ovog Natječaja (popunjen svim traženim podatcima i vlastoručno potpisan)
 2. potpisan Životopis (Obrazac br. 2) – popunjen svim traženim podatcima i vlastoručno potpisan
 3. preslika dokaza o završenom obrazovanju
 4. preslika osobne iskaznice (obostrano)
 5. preslika vozačke dozvole B kategorije (ako je primjenjivo)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja)
 7. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana od dana objave oglasa)
 8. ispunjena i vlastoručno potpisana Suglasnost (Obrazac br. 3) s korištenjem i obradom osobnih podataka te fotografiranjem, snimanjem i objavama u medijima u svrhu provedbe projekta, koja je sastavni dio ovog Natječaja.

Navedeni obrasci (1., 2., 3.) dostupni su na mrežnoj stranici Centra za održivi razvoj: https://www.cdr.hr/.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na Natječaj dužni/e su poslati svoju prijavu najkasnije do 19. srpnja 2024. godine. Prijava se dostavlja isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:

Za Natječaj u sklopu projekta “Zaželi – pomoć za bolji život”

na adresu:

Centar za održivi razvoj

Bruna Bušića 25

21260 Imotski

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati!

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju traženu u Natječaju i poslana je do 19. 07. 2024. godine što je vidljivo na preporučenoj pošiljci.

Centar za održivi razvoj zadržava pravo usmenog i /ili pismenog testiranja o čemu će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju uvjete, koji/e su se pravovremeno prijavili/e i čije su prijave potpune, biti pravovremeno obaviješteni/e na kontakte navedene u Obrascu 1. U tom slučaju, ako pozvani/a kandidat/kinja ne pristupi intervjuu i/ili testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Natječaj.

U slučaju da kandidati/kinje ispunjavaju jednake uvjete, prednost pri zapošljavanju ostvaruje kandidat/kinja s ranije poslanom prijavom, što će se utvrditi provjerom datuma i vremena slanja zabilježenog na omotnici od strane Hrvatske pošte ili drugog davatelja poštanske usluge.

Kandidati/kinje će biti obaviještene o rezultatima Natječaja pisanim putem najkasnije 30 dana od donošenje odluke o zapošljavanju.

Centar za održivi razvoj će ponuditi potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme odabranim kandidatima/kinjama, a u slučaju odustajanja nekog/e kandidata/kinje, ugovor će ponuditi slijedećem/oj kandidatu/kinji s liste. Isto tako predložit će da, u slučaju dužeg bolovanja zaposlenih ili raskida ugovora nekog/e od zaposlenih, na isti način ponudi angažman slijedećem/oj kandidatu/kinji s liste.

Centar za održivi razvoj zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Prijavom na Natječaj kandidati/kinje izričito su suglasni da Centar za održivi razvoj može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Poslodavac: Centar za održivi razvoj, Blajburška 29, 21260 Imotski, web: www.cdr.hr,  e-pošta: cor.dalmacija@gmail.com  .

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Centra za održivi razvoj.

Imotski, 11. srpnja 2024.

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene