HR EN

ZUP – informirajte se o upravnom postupanju!

Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru. Za kvalitetno rješavanje upravnih predmeta potrebno je poznavati i druge propise, kao i niz drugih aspekata javne uprave.

Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) stupio je na snagu 1. siječnja 2010. godine. ZUP uređuje važan dio sustava pravne zaštite građana, premda nije jedini propis o kojem ovisi kvaliteta tog sustava. 

Opći upravni postupak služi ostvarenju i zaštiti prava građana, ali i utvrđivanju metode rada u javnom sektoru, odnosno upravne tehnologije. Upravna tehnologija treba biti svrhovita, a uprava koja tu tehnologiju primjenjuje istovremeno racionalna, efikasna i ekonomična.

Krajnju provjeru s gledišta europskih standarda nacionalno opće upravno procesno zakonodavstvo prolazi pred europskim sudovima. Pritom se mora naglasiti da europski sudovi i tijela ne ulaze toliko u detalje nacionalne pravne regulacije općeg upravnog postupka, koliko prosuđuju ishode i učinke njihove primjene.

Kako bi ZUP zaista bio opći i temeljni zakon koji uređuje upravni postupak, a uzimajući u obzir i postojanje velikog broja posebnih upravnih postupaka uređenih odredbama posebnih zakona, zakonom je propisana dužnost središnjih tijela državne uprave da trajno preispituju nužnost postojanja tih posebnih odredbi i usklađuju ih sa ZUP-om, s ciljem smanjenja broja posebnih upravnih postupaka u korist ZUP-a.

Proces europeizacije i nužnost prihvaćanja načela Europskog upravnog prostora doveli su do znatnih promjena u shvaćanjima uloge moderne uprave i njezine percepcije u javnosti. Temeljni cilj modernizacije odnosno europeizacije javne uprave je omogućiti učinkovitu provedbu domaćeg prava, bolju zaštitu i ostvarivanje prava i interesa građana, poticanje razvoja gospodarstva i društva u cjelini te pružanje kvalitetnih javnih usluga, odnosno omogućiti učinkovitu provedbu  europske pravne stečevine.

Stoga kao glavni razloge donošenja novog ZUP-a ističemo:

– veći naglasak na ulogu uprave kao servisa građana

– prilagodba europskim standardima jednostavnijeg i bržeg upravnog postupka uz što manje troškova

– prilagodba procesu decentralizacije javne uprave i privatizacije u sektoru javnih službi

– razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije

– vraćanje sustavnog karaktera zakona

 

Područja primjene ZUP-a:

– Upravni postupak u prvom i drugom stupnju

– Izvršenje upravnih akata

– Pravni lijekovi

– Izdavanje potvrda i drugih dokumenata

– Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava građana, odnosno rješavanje prigovora protiv rješenja o odbijanju izdavanja obavijesti

– Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava o kojima se ne donosi rješenje

– Postupci zaštite od postupanja ili propuštanja zaštite i ostvarivanja prava korisnika javnih usluga pred pružateljima javnih usluga

– Sklapanja upravnih ugovora

 

Tko primjenjuje ZUP?

Obveznici primjene ZUP-a su javnopravna tijela, a to su:

– Tijela državne uprave:

prvostupanjska tijela državne uprave – uredi državne uprave u županijama primjenjuju ZUP u jednom ili više upravnih područja pod njihovom nadležnošću; središnja tijela državne uprave koja primjenjuju ZUP u prvom ili drugom stupnju (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije)

– Druga državna tijela:

Sabor RH, Predsjednik RH, Vlada RH, Ustavni sud RH, sudovi, Državno odvjetništvo RH, Ured pučkog pravobranitelja i uredi specijaliziranih pravobranitelja, Državni ured za reviziju itd.

– Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

upravni odjeli i službe općina, gradova i županija, predstavničko tijelo (općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine, Gradska skupština Grada Zagreba) i izvršno tijelo (načelnici, gradonačelnici, župani)

– Pravne osobe koje imaju javne ovlasti:

u ovu kategoriju spadaju javne ustanove (npr. fakulteti); strukovne komore (npr. HOK, HGK), agencije (npr. HAKOM, AJPP, AZVO), zavodi (npr. HZZO, HZMO), fondovi (npr. FZOEU), instituti (npr. Hrvatski hidrografski institut) te trgovačka društva (npr. HŽ Holding d.o.o.) i udruge (npr. HAK) kojima su zakonom prenesene određene javne ovlasti.

 

Prednosti ZUP-a:

– Kraći je od prethodnoga

– Posebni naslov svakog članka olakšava snalaženje i daje bolju preglednost

– Definirana je upravna stvar

– Definirana su nova načela i instituti

– Regulirano je neposredno rješavanje (bivši skraćeni upravni postupak) te omogućeno uvođenje šutnje administracije u takvim slučajevima

– Rekonstruiran je sustav pravnih lijekova

– Uveden je prigovor kao novi pravni lijek

– Osigurana je pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga

 

Izazovi ZUP-a:

– Potreba utvrđivanja i razvoja stručnosti voditelja upravnih postupaka

– Razvoj instituta jedinstvenog upravnog mjesta kroz koncept „osobnog službenika“

– Praktično značenje upravnog postupka reguliranog Zakonom kao općeg zakona

– Poštivanje instruktivnih rokova kako bi se postupak ubrzao u praksi

– Poticanje elektroničke dostave

– Poštivanje ustavnog položaja lokalne samouprave

– Važnost odmaka od koncepta sudskog postupka i osiguranje brzog, stručnog i efikasnog upravnog odlučivanja·

– Razvoj mehanizma praćenja primjene Zakona koji bi osigurao preispitivanje njegovih učinaka

 

Ciljevi i očekivani ishodi primjene ZUP-a

Ciljevi ZUP-a:

– Podizanje stručne kvalitete i «profesionalizacija» rješavanja upravnih stvari

– Širenje prava na upravnu i upravnosudsku zaštitu i kod nezakonitih postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga

– Unaprjeđenje demokratskih vrijednosti, jačanje etičkih načela i  vladavine prava

– Dostizanje standarda pouzdane, otvorene, transparentne, učinkovite, ekonomične, pravične i građanima orijentirane javne uprave

– Ubrzanje okončanja postupka zbog povećane obveze drugostupanjskog tijela da samo riješi upravnu stvar u žalbenom postupku

 

Očekivani učinci primjene ZUP-a:

– Povećana stručna kvaliteta javnih službenika i viša razina profesionalnosti u rješavanju upravnih stvari

– Povećani doseg zaštite prava stranaka pred javnopravnim tijelima i upravnim su­dovima

– Javna uprava bit će pouzdanija, otvorenija, transparentnija, učinkovitija, ekonomičnija, pravičnija i orijentiranija na građane.

– Drugostupanjska tijela sama će rješavati stvar u žalbenom postupku uz iznimno vraćanje na ponovljeni postupak prvostupanjskom tijelu (uz uvjete propisane ZUP-om.

 

Za sva pitanja o primjeni Zakona o općem upravnom postupku možete se obratiti na kontakt:

Ministarstvo uprave

Maksimirska 63

telefon: 01/2357533

               01/2357521

e-mail: zup@uprava.hr

www.uprava.gov.hr 

Izvor: uprava.gov.hr

Aktualno

Info centar

Kutak za nezaposlene